ചെക്ക് കോഴികൾ

പരമ്പരാഗത ചെക്ക് കോഴി ഇനങ്ങൾ


 • ഹോം
 • ചെക്ക് കോഴികളുടെ ചരിത്രം
 • ചെക്ക് ഗോൾഡ് ബ്രിൻഡിൽ കോഴി
 • സുമാവ കോഴി
 • വിൽപനക്കായി മുട്ട വിരിയിക്കൽ
 • ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക
 • മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

  നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
  നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
  നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

  Antispam:

  സുമാവ കോഴി

  സുമാവ കോഴികളുടെ സവിശേഷതകൾ

  നിലവിൽ കണ്ട് വരുന്ന സുമാവ കോഴി ഇടത്തരം കോഴി ഇനമാണ്. അവയെ ചെക്കിയയിലെ കർഷകരുടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ആദിമ സുമാവ കോഴികളിൽ നിന്നും 20- ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയോടെ പുനർനിർമ്മിച്ച് എടുത്തതാണ്. അടക്കവും ഒതുക്കവുമുള്ള അവ പേടിച്ച് ഒഴിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നവയാണ്, തീറ്റനൽകുമ്പോഴും, വളർത്തുമ്പോഴും അവ നല്ല അനുസരണാശീലം കാണിക്കുന്നു, അവയുടെ ശരീരം നല്ല ദൃഡമേറിയതാണ് അവ നന്നായി ചെറുത്ത് നിൽക്കുന്നവയും, തീറ്റ നന്നായി ചികഞ്ഞ് തേടുന്നവയുമാണ്. ചെറിയ കോഴികളുടെ ശരീരം വളരെ പെട്ടെന്ന് വലുതാവുകയും, തൂവലുകൾ വേഗത്തിൽ വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ ധാരാളം മുട്ടയിടുന്നത് കൂടാതെ, അവക്ക് വളരെയധികം മാംസവുമുണ്ട്. അവയുടെ തലയിലെ റോസ് നിറത്തിലുള്ള പൂവ് അവയെ തണുപ്പിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവക്ക് എത്ര കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയുമായും യോജിച്ച് പോകാൻ കഴിയുന്നു. ഭാഗികമായി മാത്രം കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും, സ്വയം തീറ്റ ചികഞ്ഞ് തിന്നുന്നതിന് സൗകര്യമുള്ള വലിയ പറമ്പുകളിലും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വളരെ അനുയോജ്യമായ ഇനം കോഴികളാണ് സുമാവ കോഴി.

  പൂവൻ കോഴികൾക്ക് 2.9-1.4 കി.ഗ്രാം തൂക്കവും, പിടക്കോഴികൾക്ക് 2.4-1.2 കി.ഗ്രാം തൂക്കവും ഉണ്ടാകും. പിടക്കോഴികൾ അടയിരിക്കാറില്ല, അവ 58 ഗ്രാം വീതം തൂക്കമുള്ള 180 ഓളം മുട്ടകൾ വർഷം തോറും തരുന്നു. മുട്ട തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ളതാണ്. മാംസം വളരെ നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ളതാണ്, അവ സത്തുള്ളതും, മൃദുവുമാണ്. പിടക്കോഴികൾ അപൂർവ്വമായി മാത്രമാണ് അടയിരിക്കാറുള്ളത്.

  റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
  പൂവൻകോഴി 20 mm
  പിടക്കോഴി 18 mm

  ബന്റാം സുമാവ കോഴികൾ

  20- ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിലാണ് ബന്റാം സുമാവ കോഴികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത്. പൂവൻ കോഴികൾക്ക് 1.1-1.4 കി.ഗ്രാം തൂക്കവും, പിടക്കോഴികൾക്ക് 0.9-1.2 കി.ഗ്രാം തൂക്കവും ഉണ്ടാകും. പിടക്കോഴികൾ 40 ഗ്രാം വീതം തൂക്കമുള്ള 120 ഓളം മുട്ടകൾ വർഷം തോറും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. സ്വർണ്ണ വർണ്ണത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ കറുത്ത നിറം തെറിപ്പിച്ചത് പോലേയും, കറുത്ത വാലോടും കൂടെയാണ് ബന്റാം സുമാവ കോഴികളെ കണ്ട് വരുന്നത്.

  റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
  പൂവൻകോഴി 15 mm
  പിടക്കോഴി 13 mm

  ചെക്ക് കോഴികൾ > സുമാവ കോഴി

  Copyright © ചെക്ക് കോഴികൾ, 2008-2018. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്. അവസാനം പുതുക്കിയത്: 20. ജൂൺ 2018