ചെക്ക് കോഴികൾ Facebook Twitter LinkedIn

പരമ്പരാഗത ചെക്ക് കോഴി ഇനങ്ങൾ


 • ഹോം
 • ചെക്ക് കോഴികളുടെ ചരിത്രം
 • ചെക്ക് ഗോൾഡ് ബ്രിൻഡിൽ കോഴി
 • സുമാവ കോഴി
 • വിൽപനക്കായി മുട്ട വിരിയിക്കൽ
 • ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക
 • ചെക്ക് കോഴികൾ

  തദ്ദേശീയ ചെക്ക് കോഴി ഇനങ്ങളെ നന്നായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി വളർത്തുകോഴികളുടെ ജൈവവൈവിദ്ധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സൈറ്റിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. നിലവിൽ, ചെക്ക് രാജ്യത്തിൽ 2 ഇനം കോഴികളെ മാത്രമാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അവയാണ് - ചെക്ക് ഗോൾഡ് ബ്രിൻഡിൽ കോഴിയും സുമാവ കോഴിയും.

  ചിത്രം ചെക്ക് ഗോൾഡ് ബ്രിൻഡിൽ കോഴി, പൂവൻകോഴി ചിത്രം ചെക്ക് ഗോൾഡ് ബ്രിൻഡിൽ കോഴി, പിടക്കോഴി


  Copyright © ചെക്ക് കോഴികൾ, 2008-2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്. അവസാനം പുതുക്കിയത്: 01. ഏപ്രിൽ 2024