Чех тојуглары Facebook Twitter LinkedIn

Әнәнәви Чех тојугларынын ҹинсләри


 • Һаггында
 • Чех тојугларынын тарихи
 • Чех гызыл халлы тојуғу
 • Шумава тојуғу
 • Инкубатор јумурталарынын сатышы
 • Бизимлә әлагә
 • Шумава тојуғу

  Шумава тојугларынын хүсусијјәтләри

  Индики шумава тојуг ҹинси орта бојдадыр. Бу тојуг ҹинси 20-ҹи әсрин икинҹи јарысында Чехија да галан әсл шумава тојугларындан јетишдирилмишдир. О чох темпераментли, горхаг,еһтијатлы, јемләмә вә јетишдирилмәјә тәләбсиздир, дөзүмлү вә гида ахтармагда чох актив бир ҹинсдир. Ҹүҹәләрин бәдән чәкиләри вә ләләкләри сүрәтлә артыр. Чохлу јумурта вә әт верир. Чәһрајы дарағы онун шахтаја давамлығыны ҝөстәрир. Бу ҹинси сәрт еколожи шәраитә ујғун едир. Шумава тојуглары јары әсир һәмчинин бөјүк отармаларда сәрбәст јетишдирилә биләрләр.

  Хорузун чәкиси – 2,9–3,6 кҝ., тојуғун – 2,4–3,1 кҝ. Илдә 180-дан чох јумурта верир, биринин чәкиси 5 8ҝ. Јумуртанын рәнҝи гәһвәји. Тојуғун әти јүксәк кејфијјәтли, дадлы вә јумшагдыр. Тојуглар надир һалларда күрт јатырлар.

  Һалганын өлчүсү
  хоруз 20 mm
  тојуг 18 mm

  Балаҹабој Шумава тојуглары

  Ҹыртдан Шумава тојуг ҹинси 20-ҹи әсрин јарысында јетишдирилиб. Хорузун чәкиси – 1,1–1,4 кҝ., тојуғун – 0,9–1,2 кҝ. Илдә тојуг 120 әдәдә кими јумурта верир, һәр јумуртанын чәкиси 40 ҝ. Ҹыртдан Шумава ҹинсиндән анҹаг гызыл рәнҝли гара сәппәли вә гара гујруглу тојуглар сахланылыблар.

  Һалганын өлчүсү
  хоруз 15 mm
  тојуг 13 mm

  Чех тојуглары > Шумава тојуғу

  Copyright © Чех тојуглары, 2008-2024. Бүтүн һүгуглар горунур Сон јениләнмә 01. апрел 2024