Чех тојуглары Facebook Twitter LinkedIn

Әнәнәви Чех тојугларынын ҹинсләри


 • Һаггында
 • Чех тојугларынын тарихи
 • Чех гызыл халлы тојуғу
 • Шумава тојуғу
 • Инкубатор јумурталарынын сатышы
 • Бизимлә әлагә
 • Чех тојугларынын тарихи

  Чех тојуглары гәдим ҹинсә аиддирләр һансынын ки, тарихини өтән әсрләрдә изләмәк мүмкүндүр. Илк дәфә бу ҹинсин ады 1205-ҹи илдә Данимарка кралына Валдемар ЫЫ-ә онун чех шаһзадәси Боһемијалы Маргарита илә тој мүнасибәти илә һәдијјә олунараг чәкилиб. Чех тојугларыны адәтән рәнҝарәнҝ јетишдирирдирләр. Ән чох гызыл вә вәһши рәнҝләринин бирләшмәсиндә. Чех тојуглары әсасән Чехија әразисиндә 19-ҹу әсрин јарысына кими олан јерли тојуг ҹинсинә аид кәнд тојугларындан ҝәлирләр. 19-ҹу әсрин јарысындан бу автохтонлар хариҹдән ҝәтирилән тојуг ҹинсләри илә ҹүтләшдириләрәк әсл чех тојугларыны јох олма тәһлүкасинә атыблар.

  шәкил Чех гызыл халлы тојуғу, тојуг шәкил Чех гызыл халлы тојуғу, хоруз

  Буна ҝөрә дә 1913 илин авҝуст ајында Һавличкув Брод’дан олан Карел Шкода (3 феврал 1862 илдә анадан олуб., 1 мај 1927 илдә өлүб) Боһемија-Моравија Јүксәк Дағлыг Әразиләрдә вә Һумполетс бөлҝәдә тапылан кәнд тојугларындан һиссәсиндән сүрү јарадыб. Карел Шкода ики ҹинс јетишдирмишдир – бири Коморовиҹе кәндинин тојугларындан, о бири исә Чех Шитсендорф кәндинин (инди ки Стржибрне Һори кәндинин һиссәси) фермасындан алынан тојуглардан. 1924-1925 илләр дә Коморовитсе кәндиндән олан тојуг ҹинси таныныб вә она Чех ҝызыл халлы тојуг ады верилиб. Чех Шитсендорф кәндин дән олан ҹинсә исә - Чех кәкилли тојуғу. Честмир Седлак (1890 илдә анадан олуб., 5 ијун 1957 илдә өлүб) Клатови вә Добржиш реҝионларында јетишдирилән галыг јерли тојуглардан популјасија јетишдирмишдир. Сонра бу популјасијалар гарышдырылмышдырлар. 1936-ҹы илдә чех гызыл халлы тојуг игтисади ҹәһәтдән мүһүм һејвандарлыға аид ҝөрүнмүшдүр. 1985-ҹи илдә 3600 тојуг нәзарәт алтында јетишдирилмишдир. 1992-ҹи илдә гызыл халлы тојуг ҹинси Чехијанын ҝенетик еһтијатларына дахил едилмишдир. 20-ҹи әср әризиндә чех тојугларынын балаҹабој ҹинси јарадылмышдыр.

  шәкил Чех гызыл халлы тојуғу, ҹүҹә шәкил Чех гызыл халлы тојуғу, ҹүҹә

  Шумава тојуглары

  Әсл Шумава тојуғу әсасән Боһемија Мешәсинин (Чехијада Шумава адланан) дағәтәјиндә јетишдирилән гәдим тојуг ҹинсидир. Јәгин ки, бу реҝионал чех тојугларынын ҹинсиндән бири олуб. Тәәсүф ки, әсл Шумава тојугларынын нәсли кәсилмишдир. Бу ҹинсин мүасир тарихи 1945-ҹи илдән сонра башлајыб. Ҹинсин бәрпасы үчүн Вимперк вә Кашперске Һори реҝионларындан әсл Шумава тојугларына ән чох охшајан тојуглар сечилмишдир. Бу тојуглар бир нечә орта бојлу тојуг ҹинсләри илә, род-ајленд, виандот, плимутрок, нју-һемпшир кими, ҹүтләшдирилмишдирләр. Јетишдирмә просесиндә алынан нәтиҹә һал һазырда Шумава ҹинси адландырылыр, һансы ки, лакин, әсл ҹинсдән бир гәдәр фәргләнир. Шумава тојуглары јалныз гызыл рәнҝли, гара сәпәләмә ли вә гара гујруглу сахланылыблар.

  Чех тојуглары > Чех тојугларынын тарихи

  Copyright © Чех тојуглары, 2008-2024. Бүтүн һүгуглар горунур Сон јениләнмә 01. апрел 2024