Чех тојуглары Facebook Twitter LinkedIn

Әнәнәви Чех тојугларынын ҹинсләри


 • Һаггында
 • Чех тојугларынын тарихи
 • Чех гызыл халлы тојуғу
 • Шумава тојуғу
 • Инкубатор јумурталарынын сатышы
 • Бизимлә әлагә
 • Чех гызыл халлы тојуғу

  Чех гызыл халлы тојуг ҹинсинин хүсусијјәтләри

  Чех гызыл халлы тојуг ҹинси – јүнҝүлчәкили ҹинсдир. О Мәркәзи Авропанын сәрт еколожи шәраитинә јахшы адаптасија едилиб. Ҹинс чох темпераментли, горхаг,еһтијатлы, јемләмә вә јетишдирилмәјә тәләбсиздир, дөзүмлү вә гида ахтармагда чох актив бир ҹинсдир. Бу хүсусијјәтләр тојуглары јары әсир һәмчинин бөјүк отармаларда јетишдирмәјә мүмкүн едирләр.

  шәкил Чех гызыл халлы тојуғу, тојуг шәкил Чех гызыл халлы тојуғу, хоруз

  Хорузун чәкиси 2,3-2,8 кҝ., тојуғун чәкиси – 2-2,5 кҝ. Тојуглар илдә 150-190 јумурта верир, бир јумуртанын чәкиси 55-60 ҝ. Јумурталарын рәнҝи- крем рәнҝли (сары рәнҝдән солғун гәһвәјијә). Тојуғун әти јүксәк кејфијјәтли, дадлы вә јумшагдыр.Күрт тојуглары јумурталарыны күрт јатмаг вә балаларыны бөјүтмәк үчүн чох јахшы аналыг инстинктинә маликдирләр.

  Рәнҝләр

  Әсл рәнҝләри гызыл халлы вә тураҹ олублар. Сонра јени рәнҝләр мүхтәлифликләри јарадылыб: гызыл, ҝүмүш, ҝүмүш халлы, гара, ағ-гара. Ләләкләрин рәнҝинин мүхтәләфлији онларын рәнҝини контрол едән ајры ајры ҝенләрин олмасындан асылыдыр. Рәнҝләриндән асылы олмајараг бүтүн ләләкләр ејни фајдалыг хүсусијјәтләринә маликдирләр.

  Һалганын өлчүсү
  хоруз 18 mm
  тојуг 16 mm

  Балаҹабој Чех тојуглары

  Чех тојугларынын ҹыртдан ҹинси 20-ҹи әср әризиндә јарадылыб. Хорузун чәкиси 0,9-1,2кҝ., тојуғун чәкиси – 0,7-1кҝ. Тојуг илдә 100-120 јумурта верир., бир јумуртанын чәкиси 40 ҝ. Гызыл халлы вә ҝүмүш халлы тојуглар сахланылыб.

  Һалганын өлчүсү
  хоруз 13 mm
  тојуг 11 mm

  Чех тојуглары > Чех гызыл халлы тојуғу

  Copyright © Чех тојуглары, 2008-2024. Бүтүн һүгуглар горунур Сон јениләнмә 01. апрел 2024